Fresh Tomato and Mozzarella on Toast: 173 calories per serving


Fresh Tomato and Mozzarella on Toast: 173 calories per serving